Earth Image

Het is de voortdurende missie van Photoimmune Discoveries om het prachtige levensreddende en levensverlengende potentieel van Photomedicine te belichten, en tegelijkertijd ook de aandacht te vestigen op belangrijke onderzoeksprojecten binnen dit ontluikende medisch gebied. Door de steun van de Natural Health Foundation (NHF), heeft één van onze zusterbedrijven een gepatenteerd geneesmiddel genaamd Bremachlorin® (klinisch goedgekeurd in Rusland als Radachlorin®) geregistreerd. Deze photosensitzer ondergaat nu intensieve studie in Nederland als een potentieel toonaangevend kankermedicijn, één die de gezondheid verbeterende effecten van een veelbelovend voedingssupplement, genaamd Bremachlorophyll, zal aanvullen.

We zijn erg enthousiast over de vooruitzichten voor de invoering van dergelijke middelen, therapieën en aanvullingen op de gezondheidszorg over de hele wereld. Om deze visie te realiseren, moet nog veel onderzoek worden gedaan. Ons uiteindelijke doel is om een ​​groter bewustzijn te creëren, evenals de mogelijkheden voor het financieren en uitvoeren van een dergelijk onderzoek.

Steun verder onderzoek door het kopen van The Medicine of Light  evenals ebooks uit de Photoimmune Discoveries eBook Series.

 

LUMC Studies van Immuno-PDT tegen Kanker

Het volgende doel van de NHF is om financiering te krijgen voor een multi-center klinische proef die zich zal richten op Bremachlorin®-PDT en een onderzoeksbrug te slaan tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en een ziekenhuis in Moskou. Door het ondersteunen van de LUMC-Moskou klinische studie en andere studies hieronder beschreven, is het onze hoop  om deze revolutionaire behandeling beschikbaar te maken in de rest van de wereld.

Licht, in combinatie met specifieke photosensitizers, activeert de anti-kanker immuun afweer op krachtige wijze. Het doel van dit onderzoeksproject is om een ​​effectieve behandeling van kanker te ontwikkelen door het combineren van Photo Dynamische Therapie (PDT) met systemische immuuntherapie. PDT kan tumoren effectief doen krimpen en het immuunsysteem stimuleren om op een therapeutisch gunstige manier te reageren op de lokale celbeschadiging. Immuno-PDT is een veelbelovende behandelingsstrategie die het immuunsysteem van de patiënt beter leert de kankercellen te detecteren en te elimineren, met inbegrip van die cellen die neigen tot resistentie tegen chemo- en radiotherapie. In  recente laboratoriumstudies hebben LUMC-onderzoekers ontdekt dat het immuunsysteem, geïnduceerd door PDT (met de photosensitizer Bremachlorin®), niet alleen een ​​acute, niet-specifieke ontstekingsreactie met zich meebrengt, maar ook specifieke kanker immuunmechanismen activeert, zoals verhoogde aantallen tumor specifieke T-cellen.

Het LUMC project verkent een aanpak die Bremachlorin®-gebaseerde PDT op lokale tumormassa combineert met systemische immuuntherapie. Deze aanpak is erop gericht om uitbreiding van tumor-specifieke T-cel respons te stimuleren en eventuele resterende tumorcellen en verre tumorlaesies uit te roeien. Een dergelijk vernieuwende aanpak is van groot belang voor oncologen wereldwijd, aangezien Immuno-PDT instrumenteel kan blijken in het helpen van kankerpatiënten bij het veilig stellen van levenslange remissies. De belangrijkste onderzoekers zijn Clemens Lőwik, PhD, en Ferry Ossendorp, PhD, beiden actief aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), in Nederland.

 

Veterinaire Research: Behandeling van Dieren met Bremachlorin®-PDT

Een belangrijk deel van het onderzoek is de studie van dieren die een behandeling met PDT ondergaan in een veterinaire kliniek. Dergelijke informatie is waardevol omdat de tumoren ​​van nature ontstaan zijn in deze dieren en niet kunstmatig zijn opgewekt in het laboratorium. De real-life condities van een dierenkliniek geven nauwkeurig de biologische realiteit weer van de meeste huisdieren met kanker. In dierenkliniek Korte Akkeren, Kanker Centrum voor Dieren in Gouda, houdt dierenarts Arno Roos  zich momenteel  bezig met het vastleggen van deze bevindingen. Hij heeft geconstateerd dat dankzij Bremachlorin®-PDT, veel dieren met tumoren in een vergevorderd stadium één tot drie jaar langer leven dan zou worden verwacht met alleen de conventionele behandeling.

Vanwege het gebrek aan bijwerkingen bij PDT, wordt het fysiek functioneren en de kwaliteit van leven van de dieren sterk verbeterd met Bremachlorin®-PDT. Zo verbetert bijvoorbeeld het urineren na PDT bij blaas kanker en prostaat kanker. Kanker van de mondholte en blaas hebben bijzonder goed gereageerd op PDT. Bovendien was Dr. Roos verrast door de gunstige reacties van sarcomen op Bremachlorin®-PDT, die zeer resistent zijn tegen conventionele behandeling. Dr. Roos werkt momenteel in samenwerking met Professor Clemens Lőwik en zijn collega’s aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) het beoordelen van verschillende behandelcombinaties zoals het gebruik van PDT onmiddellijk na de operatie om eventuele resterende ziektecellen uit te roeien en aan verdere verbetering van de overlevingskansen. In een recent interview, verklaarde professor Lőwik dat de waarnemingen in de Goudse dierenkliniek zijn eigen bevindingen in het laboratorium bekrachtigen en de effectiviteit van Bremachlorin®-PDT in de behandeling van kanker verder bevestigt.

 

Innovaties in de vroegtijdige diagnose van kanker

Er wordt gezegd dat kanker veel beter is te genezen wanneer het vroeg ontdekt wordt, voordat het de kans krijgt een ​​zeer agressieve ziekte te worden. Hiertoe ondersteunt het NHF de ontwikkeling van een nieuwe photodynamische diagnostische test die betrekking heeft op een innovatief MRI-contrastmiddel dat selectief accumuleert in tumoren. Photodiagnose strategieën hebben reeds aangetoond een grote belofte te zijn voor de opsporing van een groot aantal kankers, vooral die een hoog recidivepercentage bezitten. Het voordeel is dat de kanker sneller kan worden opgespoord, en dat vroege behandeling dan met maximaal voordeel  kan worden toegepast. Deze aanpak kan worden gekoppeld aan PDT of chirurgie (fluorescentie geleide chirurgie) waarbij de behandelingsresultaten sterk verbeteren.

 

Het informeren van de medische wereld over op licht gebaseerde therapieën

We zullen regelmatig korte rapporten posten over de recente studies van Photo Dynamische Therapie (PDT) en andere licht-gebaseerde therapieën in onze rubriek “Discoveries” (aanbevolen nieuws). Wij adviseren u om deze rubriek regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte kunt blijven van de laatste ontwikkelingen. De NHF zal seminars en workshops aanbieden om artsen over de hele wereld te informeren over de kracht van PDT, PIT, en andere innovatieve therapieën.

Steun verder onderzoek door het kopen van The Medicine of Light  evenals ebooks uit de Photoimmune Discoveries eBook Series.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The ongoing mission of Photoimmune Discoveries is to illuminate the marvelous life-saving and life-prolonging potential of Photomedicine while also calling attention to key research projects within this burgeoning medical field.

Through the support of the Natural Health Foundation (NHF), one of our our sister companies has established a patented photoactive medicine called Bremachlorin® (clinically approved in Russia as Radachlorin®).  This photosensitizing agent is now undergoing intensive study in the Netherlands as a potential leading-edge cancer medicine, one that will complement the health-promotting effects of a promising dietary supplement called Bremachlorophyll.

We are very excited about the prospects for introducing such agents, therapies and supplements to health care systems around the world.  To achieve this vision, much research still needs to be done, and our ultimate goal is to create greater awareness as well as opportunities for funding and conducting such research.  Please support us by buying our book, The Medicine of Lightand ebooks from our Photoimmune Discoveries eBook Series.

 

LUMC Studies of Immuno-PDT for Cancer

The NHF’s next goal is to obtain funding for a multi-center clinical trial that will focus on Bremachlorin-PDT and create a research bridge between Leiden University Medical Center (LUMC) and a Moscow hospital.  By supporting the LUMC-Moscow clinical trial and other studies described below, our hope is to make this revolutionary treatment available throughout the rest of the world.

Light, in combination with specific photosensitizers, can activate the anti-cancer immune defenses in powerful ways. The aim of this research project is to develop an effective cancer treatment by combining photodynamic therapy (PDT) with systemic immunotherapies. PDT can effectively shrink tumors and stimulate the immune system to respond in a therapeutically advantageous way to the local cell damage.

Immuno-PDT is an exciting treatment strategy that educates the patient’s immune system to better detect and eliminate cancer cells, including those cells that tend to be resistant to chemotherapy and radiotherapy. In recent laboratory studies, LUMC investigators have found that the immune system response induced by PDT (using the photosensitizer Bremachlorin) not only involves an acute, non-specific inflammatory reaction but also activates specific anticancer immune mechanisms, such as increased numbers of tumor-specific T cells.

The LUMC project is exploring an approach that combines Bremachlorin-based PDT of local tumor masses with systemic immunotherapies aimed at properly stimulating and expanding the tumor-specific T-cell response in order to eradicate any residual tumor cells and distant tumor lesions. Such an innovative approach should be of major interest to oncologists worldwide, as Immuno-PDT could prove instrumental in helping cancer patients secure life-long remissions.  The principal investigators are Clemens Lowik, PhD, and Ferry Ossendorp, PhD, both at Leiden University Medical Center (LUMC), in Leiden, The Netherlands.

 

Veterinary Research:  Treating Animals with Bremachlorin-PDT

An important area of investigation is the study of animals undergoing treatment with PDT in a veterinary medical setting.  Such information is valuable because the tumors arise naturally in these animals, rather than being artificially induced in the laboratory.  The real-life conditions of an animal clinic should accurately reflect the biological reality faced by most domestic animals with cancer.

At the Short Acres Animal Clinic and Cancer Center for Animals (Dierenkliniek Korte Akkeren, Kanker Centrum Voor Dieren) in Gouda, the Netherlands, Veterinarian Arno Roos is presently recording such observations and has found that, thanks to Bremachlorin-PDT, many animals with far-advanced stage tumors are living one to three years longer than what would be expected with conventional treatment alone.

Due to PDT’s lack of side effects, the animals’ physical functioning and overall quality of life is greatly enhanced with Bremachlorin-PDT.  For example, improved urination is seen after PDT for bladder cancer and prostate cancer.  Cancers of the oral cavity and bladder have responded particularly well to PDT.  In addition, Dr. Roos has been surprised by the favorable responses of sarcomas to Bremachlorin-PDT that are highly resistant to conventional treatment.

Dr. Roos is presently working in collaboration with Professor Clemens Lowik and his colleagues at Leiden University Medical Center(LUMC) to assess different treatment combinations such as using PDT immediately after surgery to eliminate any residual disease and further improve the chances of extending survival.  In a recent interview, Professor Lowik stated that the observations recorded at the Gouda veterinary clinic corroborate his own findings in the laboratory and further validate the efficacy of Bremachlorin-PDT in cancer therapy.

 

Innovations in Early Diagnosis of Cancer

It has been said that cancer is far more curable when detected early, before it has a chance to become a highly aggressive disease.  To this end, the NHF is supporting the development of a new photodynamic diagnostic test that involves an innovative MRI contrast agent that selectively accumulates in tumors.   Photodiagnosis strategies have already shown great promise for the detection of a wide range of cancers, especially those that have a high recurrence rate.  The advantage is that cancer can be detected sooner, in a non-invasive manner, and that early treatment can then be implemented for maximum benefit.  This approach can be coupled with PDT or surgery (fluorescence-guided surgery) to greatly improve treatment outcomes.

 

Informing the Medical Profession About Light-Based Therapies

We will frequently post short reports about recent studies of Photodynamic Therapy (PDT) and other light-based therapies in our DISCOVERIES (featured news) section.  Please feel free to refer to this section on a regular basis, so that you can stay abreast of cutting-edge developments in this field.  The NHF will be offering seminars and workshops to educate physicians throughout the world about the power of PDT, PIT, and other innovative therapies.

You can support us by buying our book, The Medicine of Light, as well as our ebooks from the Photoimmune Discoveries eBook Series.  Written for the general public as well as health care professionals, these publications are intended to increase awareness toward the healing powers of light.  Proceeds from the sales of these books will help us to fulfill our mission.